2011,Νέα Φιλαδέλφεια: Επαγγελματικός χώρος
Εσωτερικός σχεδιασμός διαμερίσματος για να φιλοξενήσει γραφείο διοργάνωσης εκδηλώσεων. Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικής κατασκευής η οποία καλύπτει ολόκληρο τον τοίχο και περιλαμβάνει χώρο γραφείου, τμήμα έκθεσης προϊόντων και βεστιάριο. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ


ΕΙΣΟΔΟΣ-ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΕΙΣΟΔΟΣ-ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ   ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ