2013, Περισσός: Επανασχεδιασμός και ριζικές επεμβάσεις σε μικρό διαμέρισμα.
Αρχιτεκτονική μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ